Informatieavond transformatorstation 380 kV Vijfhuizen

Delen via:   
11 / 06 / 2012

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, heeft het voonemen om een nieuwe hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen Beverwijk en Zoetermeer (Bleiswijk): Randstad 380 kV Noordring. U kunt nu formeel een reactie indienen (zienswijze).

Er is één informatieavond waar medewerkers van de verschillende betrokken overheden en van TenneT aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Deze avond duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. Ook kunt u tijdens de inloopavond uw zienswijze mondeling geven.

Datum en locatie: 20 juni 2012

Event Center Fokker, IJweg 1094 te Hoofddorp.

Op verschillende punten op het traject staan transformatorstations, die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeren voor regionale distributie en die nodig zijn om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen. In Vijfhuizen moet een nieuw transformatorstation komen. Het station komt aan de westkant van het industrieterrein ‘De Liede’ te liggen, naast het bestaande 150 kV transformatorstation, in de oksel van de nieuwe rondweg van het industrieterrein.

Om het transformatorstation mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurt door middel van een inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en van Infrastructuur en Milieu (IenM). Daarnaast worden alle andere besluiten, die voor het project nodig zijn, in één procedure (rijkscoördinatieregeling) voorbereid, onder coördinatie van de Minister van EL&I.

Middels een voorbereidingsbesluit d.d. 20 januari jl. is de ruimte voor het transformatorstation gereserveerd. Dit is op 19 januari 2012 via een kennisgeving in onder meer de Staatscourant bekendgemaakt. Inmiddels is ook het formele BRO overleg met de betrokken overheden afgerond. De uitkomsten van dit overleg zijn meegenomen in het ontwerp-inpassingsplan.

Deze nieuwsbrief gaat over het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten voor dit project. De ontwerpbesluiten
In het zogenoemde ontwerp-inpassingsplan staat beschreven wat er precies gaat gebeuren. Daarnaast is een zevental overige ontwerpbesluiten opgesteld op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Waterwet, de Flora- en faunawet en de Wet Luchtvaart.

U mag uw zienswijze geven over het nieuwe transformatorstation. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-inpassingsplan en de hiervoor genoemde overige ontwerpbesluiten. We stellen het op prijs als u aangeeft op welke (delen van de) ontwerpbesluiten u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.
U kunt, bijvoorbeeld, ingaan op de volgende punten:

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
  • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?
  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw zienswijze indienen door ons te schrijven:
Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Transformatorstation Vijfhuizen,
Postbus 223, 2250 AE Voorschoten. Wilt u uw zienswijze mondeling geven?
Dat kan tijdens de inloopavond of via Bureau Energieprojecten op werkdagen
van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79. U kunt niet reageren via e-mail.
U kunt uw zienswijze geven vanaf vrijdag 8 juni tot en met donderdag 19 juli 2012.

Waar vindt u meer informatie?

Uitgebreide informatie over het ontwerp-inpassingsplan en de overige ontwerpbesluiten is beschikbaar op www.bureau-energieprojecten.nl. Hier vindt u onder andere alle documenten. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen over het transformatorstation?
Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Inzien?

Het ontwerp-inpassingsplan, de overige ontwerpbesluiten, de ingediende aanvragen en de overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 8 juni tot en met 19 juli 2012, tijdens reguliere openingstijden, ter inzage bij:
- Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag, T (070) 379 89 11;
- Gemeente Haarlemmermeer, Raadhuis, Raadhuisplein 1, Hoofddorp,
T (0900) 1852.
Het ontwerp-inpassingsplan is in digitale vorm raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle stukken zijn ook beschikbaar via
www.bureau-energieprojecten.nl.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.