Positieve uitspraak Raad van State over Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding Beverwijk-Zoetermeer en Station Vijfhuizen

Delen via:   
05 / 06 / 2013

Vandaag heeft de Raad van State de beroepen tegen de inpassingsplannen en uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard.

[update van onderstaand nieuwsbericht]

Status van het tracé

Van vrijdag 11 mei tot en met donderdag 21 juni 2012 lagen het ontwerp-inpassingsplan, het MER en de (6) ontwerp-besluiten van fase 1 ter inzage. Hiervan is kennisgeving gedaan in Staatscourant en een aantal lokale bladen. U kon daar tot 21 juni uw zienswijze op geven. In deze periode is ook een aantal informatieavonden georganiseerd.
De zienswijzen die in deze periode zijn ontvangen worden samengevoegd in een inspraakbundel. De zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de besluitvorming over het definitieve inpassingsplan
 
Pas op het moment dat het Inpassingsplan definitief is, is ook het tracé definitief en is het zeker dat de verbinding komt waar deze gepland staat. Wij verwachten dat er niet veel meer zal wijzigen. Het tracé tot stand is gekomen op basis van grondige onderzoeken en in nauw overleg met gemeentes, provincies en partijen als Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Ook met agrarische belangen hebben we rekening gehouden.

Transformatorstation Vijfhuizen

Van 8 juni tot en met 19 juli 2012 lag het ontwerp-inpassingsplan samen met de overige ontwerpbesluiten voor dit project ter inzage. Het was tot 19 juli mogelijk om uw zienswijze te geven. In deze periode is ook een informatieavond gehouden in Hoofddorp. Naar verwachting zal in het najaar - rekening houdend met de ontvangen zienswijzen - een definitieve besluit genomen worden.

[origineel bericht]

Vandaag heeft de Raad van State de beroepen tegen de inpassingsplannen en uitvoeringsbesluiten van de projecten Randstad 380 kV Noordring en Station Vijfhuizen ongegrond verklaard. De plannen, die door de minister van Economische Zaken (EZ) en de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn vastgesteld, gaan over de noodzakelijke aanleg van een nieuwe elektriciteitsverbinding van Beverwijk via Vijfhuizen naar Bleiswijk. Met deze uitspraak is een belangrijke stap gezet richting de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe verbinding.

De uitspraak is gedaan naar aanleiding van de ingediende beroepen die zijn behandeld tijdens de zittingen van de Raad van State op 26 en 27 maart 2013 waarin alle partijen zijn gehoord om te beoordelen of de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu voldoende gemotiveerd besluiten hebben genomen waarbij zo goed als mogelijk rekening is gehouden met alle belangen.

Voordat met de realisatie kan worden begonnen, moet nog een aantal vergunningen voor de bouw worden verleend. Voor het noordelijke gedeelte van de Noordring (Beverwijk-Vijfhuizen) liggen de uitvoeringsbesluiten deze zomer ter inzage. Voor het zuidelijke deel (Vijfhuizen-Bleiswijk) zullen de ontwerpen voor de vergunningen begin volgend jaar ter inzage worden gelegd. Het noordelijke gedeelte – samen met het station Vijfhuizen – is het meest urgent; realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding moet er voor zorgen dat de levering van elektriciteit blijft gewaarborgd. De nieuwe 380 kV-verbinding vervangt hier de bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding.

Met het project Randstad 380 kV voorzien het ministerie van EZ en TenneT in een fasegewijze aanleg van een noodzakelijke hoogspanningsverbinding in de Randstad, verdeeld over een al gerealiseerde Zuidring (Wateringen-Bleiswijk) en de Noordring. De nieuwe verbindingen zijn van belang voor het borgen van de leveringszekerheid in de Randstad, ook in de toekomst, en het vergroten van de transportcapaciteit.

Volgens planning zal de bouw van de nieuwe verbinding Beverwijk-Vijfhuizen in 2014 starten en van de verbinding Vijfhuizen-Bleiswijk naar verwachting in 2015. In 2013 zal TenneT ook beginnen met de bouw van de station Vijfhuizen en in 2014 met station Beverwijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TenneT Media Relaties:

026 373 26 00 of communicatie@tennet.eu

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.