Start werkzaamheden Beinsdorp en Lisserbroek EN uitnodiging inloopbijeenkomst Nieuw Vennep

Delen via:   
09 / 02 / 2018

Onderdeel van dit project is het afbreken van de bestaande 150kV hoogspanningsverbinding die loopt tussen het hoogspanningsstation Vijfhuizen en Lisserbroek.  Binnenkort gaan we in de buurt van de IJtochtzone, Beinsdorp en Lisserbroek aan het werk. Wat we precies gaan doen kunt u hier lezen. Ook nodigen we u alvast uit voor de informatiebijeenkomst op 21 februari a.s. (verderop meer informatie).

De nieuwe hoogspanningsverbinding bij u in de buurt
De bestaande hoogspanningslijn gaan we afbreken (zie kaartje). Hiervoor in de plaats komen onder andere langs de IJtochtzone de nieuwe wintrackmasten te staan. Hierin komt de nieuwe 380 kV verbinding te hangen samen met een nieuwe 150 kV verbinding, ter vervanging van de afgebroken 150 kV verbinding.

Werkzaamheden
Aannemer Volkerinfra R380 (VIR) start in de week van 12 februari met voorbereidende werkzaamheden, zoals het maken van inritten voor het bouwverkeer en het nemen van maatregelen in de aanloop naar het broedseizoen. Dit is nodig om te voorkomen dat broedende vogels zich gaan nestelen in het gebied waar bouwwegen en werkterreinen worden aangelegd. Bij de bestaande masten 45 t/m 47 verwijdert de aannemer ter plaatse van de bouwwegen en werkterreinen de beplanting.

Afsluiting IJtochtzone en fietspad
De IJtochtzone tussen masten 187 en 196 is erg smal. Vanwege ieders veiligheid is het niet verantwoord om deze zone open te houden voor fietsers en voetgangers tijdens de werkzaamheden. Dit betekent dat het fiets- en voetgangerspad, dat parallel loopt aan de Driemerenweg, wordt afgesloten voor een jaar. Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond leveren wij het gebied weer op aan Staatsbosbeheer. We realiseren ons dat dit best een lange periode is, maar helaas noodzakelijk vanuit het oogpunt van veiligheid. De verbindingen tussen Nieuw Vennep en Beinsdorp blijven overigens wel gewoon open gedurende de werkzaamheden (op onderstaand kaartje aangegeven met groene pijlen). De aannemer plaatst borden in het gebied waarop de omleiding via de IJweg staat aangegeven.

Afbreken masten en aanleg fundamenten en plaatsen Wintrackmasten
De bestaande 150 kV verbinding tussen Haarlemmermeer en Sassenheim gaat eind maart volledig uit bedrijf. Hierna kan begonnen worden met het verwijderen van de masten. Eerst worden de geleiders (de stroomdraden) uit de masten verwijderd waarna vervolgens de masten per locatie worden afgebroken.
Als de bestaande masten langs de IJtochtzone zijn verdwenen zullen in de maanden erna langs de IJtochtzone de fundamenten worden gebouwd waarop de nieuwe Wintrackmasten (nummers 187 t/m 196 op het kaartje) worden geplaatst. Vervolgens komen de geleiders in de nieuwe masten te hangen en worden tot slot de bouwterreinen weer opgeruimd en de gronden weer hersteld. Op de plekken waar geen nieuwe wintrackmast komt worden direct na het verwijderen van de oude mast het werkterrein en de bouwweg weer opgeruimd en wordt de grond weer hersteld (zoals bij masten 44 t/m 48). De werkzaamheden duren in totaal ongeveer een jaar.

Landschapsplan
Als de nieuwe masten staan, wordt het gebied hier opnieuw ingericht. Staatsbosbeheer, de beheerder van het gebied richt het na de werkzaamheden weer landschappelijk in zodat er weer een mooi stukje natuur terugkomt. Meer informatie over het landschapsplan kunt u lezen op www.randstad380kv.nl (onder natuur).

Routes bouwverkeer
De aanrijroutes van het grootste deel van het werkverkeer naar het werkgebied voor de masten 191 t/m 196 lopen via de N205, N207 en de IJweg naar de Venneperweg. Voor de mastlocaties 187 t/m 190 is een afrit voor bouwverkeer vanaf de N205 gemaakt.

Planning
• Vanaf medio februari: start voorbereidende werkzaamheden en het afsluiten van de IJtochtzone tussen mast 187 en 196 (nieuw op onderstaand kaartje)
• Vanaf eind maart: start werkzaamheden verwijderen masten Mast 61 tot en met Mast 44 (te verwijderen op onderstaand kaartje)
• Vanaf mei: start aanleg fundamenten en plaatsen nieuwe wintrackmasten
IJtochtzone, M187-196 (nieuw op onderstaand kaartje)
• Vanaf september: plaatsen Wintrackmasten
• Vanaf oktober/november: start geleiders monteren in de wintrackmasten (M187-M196)
• Vanaf voorjaar 2019: start herstellen gebied
• Vanaf najaar 2019: start herinrichten gebied volgens het landschapsplan
Staatsbosbeheer

De planning is een moment opname en kan wijzigen door omstandigheden, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Inloopbijeenkomst
Graag nodigen wij u uit voor de inloopbijeenkomst op 21 februari aanstaande. Hier kunt u vragen stellen en informatie krijgen over de werkzaamheden bij u in de buurt. De avond vindt plaats in de Venneper Lodge, Getsewoudweg 1 in Nieuw Vennep van 19.00 tot 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.